MAGRAT OÜ POOLT OSUTATAVATE TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED (LISA 2.)

Käesolevas dokumendis (“Üldtingimused”) on sätestatud üldised tingimused, mille alusel Magrat OÜ pakub oma Teenustega. Käesolevad üldtingimused on kliendiga sõlmitud vastava kliendilepingu lahutamatu osa.

iga “pool” ja koos “pooled” on kokku leppinud järgmises:

1. POOLED

1.1 Teenustega osutab Magrat OÜ, registrikood 11730730, aadress Jõe tn 3-305, Tallinn, 10151, Eesti (edaspidi “Töövõtja“).

1.2. Teenustega saaja ehk klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kellega Töövõtja on sõlminud kliendilepingu (edaspidi “Leping“) või kellele Töövõtja osutab teenuseid muul õiguslikul alusel (edaspidi “Klient“). Lepingu võib sõlmida ka kolmanda isiku (edaspidi “Saaja“) kasuks.

1.3. Töövõtjat ja tellijat nimetatakse edaspidi eraldi “Pool” või ühiselt “Pooled“.

1.4 Käesolevate üldtingimuste, lepingu, pakkumise ja hinnakirja (koos “leping“) sätted moodustavad kogu lepingu tellija ja töövõtja vahel seoses vastavas pakkumuses kirjeldatud ja tellijale osutatud teenuste, tarnete ja tööprodukti osutamisega.


2. LEPINGU SÕLMIMINE

2.1 Töövõtja otsustab oma äranägemise järgi, kas ta võtab nõustamisteenust taotleva isiku juhiseid vastu või mitte.

2.2. Leping jõustub lepingu allkirjastamisega mõlema poole poolt või siis, kui Töövõtja on kinnitanud tellija tellimuse.


3. TEENUSED

3.1 Töövõtja poolt osutatavad teenused on esitatud 1. liites. Eritingimused ja pakkumused (“Teenused“), millele on lisatud käesolevad üldtingimused. Kui Töövõtja osutab eraldi tellimuse alusel muid teenuseid kui need, mis on nimetatud Pakkumuses, siis kohaldatakse ka nende teenuste suhtes käesolevaid Üldtingimusi.

3.1.1 Klient mõistab ja nõustub, et igasugune teave, mida Klient saab Töövõtjalt muudes valdkondades peale raamatupidamise, on puhtalt informatiivne ega kujuta endast sellisel teabel põhinevat juriidilist nõuannet ega üleskutset tegutseda.

Vajadusel ja eelneval kokkuleppel Kliendiga võib Magrat võtta ühendust teiste spetsialiseerunud konsultantidega (sealhulgas, kuid mitte ainult, maksu- või õigusteenuste valdkonnad), et saada erinõustamist Kliendi jaoks ja tema nimel. Mis tahes sellist juriidilist nõu annavad Kliendile Magrati määratud spetsialistid, kusjuures Magrat tegutseb ainult vahendajana.

3.2. Töövõtja alustab Teenuste osutamist viivitamata pärast seda, kui Tellija on esitanud Töövõtjale kogu vajaliku teabe ja materjali ning tasunud ettemaksu, milles pooled võivad kokku leppida. Teenuseid osutatakse hoolikalt ja professionaalselt vastavalt kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele ning Töövõtja töö- ja aruandlusreeglitele.

3.3 Töövõtja tegutseb Tellija või mis tahes isiku või isikute, kes on Tellija poolt selgesõnaliselt volitatud andma Tellija nimel Töövõtjale juhiseid (“volitatud isik“), kirjalike või suuliste juhiste alusel.

3.4 Töövõtja ei ole kohustatud tegutsema, kui ta peab selliseid toiminguid mingil viisil ebaseaduslikuks.

3.5 Tellija esitab Töövõtjale kõik dokumendid, teabe ja muud materjalid (sealhulgas nende muudatused), mis on vajalikud teenuste osutamiseks, aegsasti ette, et Töövõtja saaks oma ülesandeid nõuetekohaselt täita tavapärase tööaja jooksul. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, peavad materjalid olema Töövõtjale kättesaadavad järgmiselt:

3.5.1. Kõik aluseks olevad raamatupidamisdokumendid (lepingud, arved, pangaväljavõtted, protokollid) – 5. kuupäevaks pärast vastava kalendrikuu lõppu;

3.5.2 Palgaarvestusega seotud materjalid – hiljemalt 5 tööpäeva enne vastuvõtu- ja maksetähtaega;

3.5.2.1 Töövõtja koostab ja esitab TSD deklaratsioonid 5 tööpäeva jooksul alates vajalike dokumentide täispaketi esitamise päevast.

3.5.3 Aastaaruannetega seotud materjalid – hiljemalt 30 päeva jooksul pärast vastava majandusaasta lõppu;

3.5.4 mis tahes muud materjalid – hiljemalt 10 tööpäeva enne vastavat tähtaega.

3.5.4.1 Töövõtja koostab ja esitab käibedeklaratsioonid 15 tööpäeva jooksul alates vajalike dokumentide täispaketi esitamise päevast.

3.6 Tellija teeb kõik, mida temalt mõistlikult nõutakse, et töövõtja saaks täita oma ülesandeid vastavalt lepingule. Töövõtja päringutele ja taotlustele vastatakse viivitamatult.

3.6.1 Kui Klient ei esita vajalikke dokumente ettenähtud tähtaja jooksul, jätab Töövõtja endale õiguse esitada maksudeklaratsioon seaduses sätestatud tähtajast hiljem, olenevalt Tellija poolt vajalike dokumentide esitamise kuupäevast. Sel juhul loobub Töövõtja vastutusest maksudeklaratsioonide seaduses sätestatud tähtaegadel esitamata jätmisel tekkida võivate tagajärgede eest.

3.7 Tellija tagab Tellija nimel Töövõtjale juurdepääsu Maksu- ja Tolliameti veebiplatvormile (e-maksuamet) maksudeklaratsioonide ja aruannete esitamiseks maksuhaldurile.


4. TASU JA KULUD

4.1 Tasud, mida töövõtja peab teenuste eest maksma (“tasud“), määratakse kindlaks hinnakirja 1. lisa alusel. Eritingimused ja ettepanekud, mis on lisatud lepingule või mis tahes eraldi hinnapakkumine, mille tellija on heaks kiitnud. Kõik hinnapakkumised esitatakse ilma käibemaksuta. Tasudele lisatakse käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Tasud ja mis tahes lisatasud teenuste eest makstakse töövõtjale vastavalt kliendile väljastatud arvetele.

4.1.1 Kui raamatupidamise aastaaruannete pidamiseks vajalikud dokumendid esitatakse hiljem kui aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, on Töövõtjal õigus väljastada iga tunni kohta arve spetsialisti tunnitasu ulatuses vastavalt kehtivale hinnakirjale iga esitatud dokumentatsiooni töötlemiseks kulunud töötunni kohta.

4.2 Tellija tasub kõik arved 7 (seitsme) päeva jooksul alates arve kuupäevast. Kõik käesoleva lepingu alusel ettenähtud tasud ja kulud tuleb tasuda täies ulatuses, ilma igasuguste mahaarvamiste või kinnipidamiste, maksude, lõivude või tasaarvestuste eest. Kui klient ei maksa arvet õigeaegselt, on töövõtjal õigus nõuda viivist 0,1% ulatuses tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kõik kaebused seoses tasudega tuleb esitada töövõtjale kirjalikult 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast.

4.3 Kui klient ei maksa tasu vastavalt käesolevatele tingimustele, jätab töövõtja endale õiguse peatada teenuste osutamine, teatades sellest kliendile mõistliku aja jooksul ette.

4.4 Töövõtjal on õigus nõuda täieliku hüvitise alusel tagasi kõik kulud, mis tal on tekkinud seoses viivitatud maksete sissenõudmisega, kaasa arvatud kulud ja kulutused, mis on seotud mis tahes esindajatega, kelle Töövõtja võib määrata selliste summade sissenõudmiseks.

4.5 Töövõtjal on õigus igal aastal ühepoolselt kohandada tasusid, teatades sellest tellijale vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette. Samuti on töövõtjal õigus kohandada tasusid, kui lepingu sõlmimise aluseks olevad asjaolud muutuvad olulisel määral või kui lepingu kohaste teenuste osutamine osutub oluliselt keerulisemaks ja aeganõudvamaks, kui pooled võisid lepingu sõlmimise ajal mõistlikult ette näha. Kui klient ei nõustu tasude kohandamisega, on tal õigus leping lõpetada.

4.6 Lisaks Tasudele hüvitab Klient Töövõtjale omal kulul kõik dokumenteeritud kulud, mis on tekkinud seoses Teenuste osutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, riigilõivud, notaritasud, tõlkekulud jne. Töövõtja teavitab klienti eelnevalt selliste kulude laadist ja ulatusest.

4.7 Kui teenuste osutamise käigus tekib vajadus kasutada kolmandate isikute, teiste valdkondade ekspertide, konsultantide, spetsialistide jne. professionaalset abi, kes ei tööta Töövõtja heaks, võivad pooled kokku leppida, et Töövõtja otsib vastava valdkonna maineka ja pädeva eksperdi; Töövõtja teeb sellisel juhul Tellijale heas usus ettepaneku ühe või mitme eksperdi kohta ning kogub sellelt eksperdilt (ekspertidelt) tasupakkumised. Töövõtja peab taotlema tellija nõusolekut mis tahes väliseksperdi tasude kohta enne vastavate kulude kandmist. Tellija sõlmib vastava eksperdiga otse teenuslepingu või pooled võivad kokku leppida, et sellise teenuslepingu sõlmib töövõtja. Igal juhul ei vastuta töövõtja selliste välisnõustajate ja muude teenusepakkujate poolt esitatud analüüside, arvamuste, selgituste või muude tulemuste õigsuse eest.


5. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

5.1 Töövõtja osutab teenuseid mõistliku kutseoskuse ja hoolsusega, tegutsedes kliendi huvides ja vältides kliendi vara kahjustamist. Töövõtja loobub seadusega lubatud ulatuses kõikidest muudest otsestest või kaudsetest garantiidest. Töövõtja teavitab tellijat kõigist teenuste osutamisega seotud asjakohastest küsimustest, eelkõige nendest, mis võivad põhjustada tellija juhiste muutmist, ning esitab tellija nõudmisel tellijale teavet teenuste osutamise kohta.

5.2 Teenuste osutamise täpne viis on töövõtja otsustada ja tellijal ei ole õigust nõuda, et töövõtja järgiks tema üksikasjalikke juhiseid teenuste osutamise täpse viisi osas. Nõustamisteenuste osutamisel teeb Töövõtja kõik endast oleneva, et saavutada Tellija soovitud tulemus. Reeglina ei saa ja ei tohi Töövõtja tagada, et soovitud tulemus saavutatakse.

5.3. Töövõtja vastutab Tellija poolt Teenuste osutamiseks Töövõtjale üle antud raamatupidamisdokumentide säilimise ning Tellija poolt esitatud andmete õige ja õigeaegse töötlemise eest. Töövõtja ei kanna vastutust dokumentide ja muude materjalide ja andmete eest, mis on Töövõtjale edastatud hilinemisega, samuti ebaõigete, puudulike või eksitavate dokumentide ja muude materjalide ja andmete eest, mis on Tellija poolt Töövõtjale edastatud, ning nende tagajärgede eest.

5.4. Töövõtja ei vastuta mingil juhul kolmandate isikute nõuete eest Tellija vastu, välja arvatud juhul, kui need nõuded on põhjustatud lepingu rikkumisest Töövõtja poolt.


6. LEPINGU LÕPETAMINE

6.1 Leping on sõlmitud tähtajatult. Mõlemal poolel on õigus leping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne lepingu lõpetamise kuupäeva. Tasu lõppmakse tuleb tasuda 10 (kümne) päeva jooksul alates lepingu lõpetamise kuupäevast.

6.2 Kui tellija rikub lepingut oluliselt, on töövõtjal õigus leping viivitamata ja ilma eelneva etteteatamiseta lõpetada.

6.3 Lepingu lõpetamisel ja tingimusel, et tellija on tasunud kõik tasud, tagastatakse tellijale kõik dokumendid ja dokumendid, mis on töövõtjale teenuste osutamiseks üle antud.

6.4 Kliendi keeldumine anda teavet või dokumente, mis on vajalikud Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaste hoolsusmeetmete rakendamiseks, loetakse lepingu oluliseks rikkumiseks ja Töövõtjal on õigus leping erakorraliselt lõpetada. Leping loetakse lõpetatuks alates lepingu lõpetamise teate esitamisest kliendile, mille järel töövõtja muudab teenused kliendile täielikult kättesaamatuks.


7. KONFIDENTSIAALSUS

7.1 Käesoleva lepingu kehtivuse ajal ja pärast selle lõppemist ei tohi Töövõtja kasutada (välja arvatud teenuste osutamiseks) ega avaldada kolmandatele isikutele teavet, mis on Kliendi ärisaladus, isikuandmeid või mis tahes teavet, mis puudutab Teenuseid või Kliendi või tema sidusettevõtete äriplaane või tegevust, sealhulgas (kuid mitte ainult) Kliendi või tema sidusettevõtete omandis olevat teavet (“konfidentsiaalne teave”); tingimusel, et eelnimetatud piirang ei kehti konfidentsiaalse teabe kohta, mis: (i) oli töövõtjale teatavaks tegemise ajal üldkasutatav või jõudis üldkasutatavaks hiljem töövõtja süül; (ii) mida töövõtja teadis juba enne selle avalikustamist töövõtjale ja töövõtja saab seda teadmist kinnitada; (iii) mille töövõtja töötas iseseisvalt välja ilma muud konfidentsiaalset teavet kasutamata; või (iv) mille kolmas isik avalikustas töövõtjale ilma töövõtja poolt käesolevat lepingut rikkumata ja mis ei ole muul viisil rikkunud kliendi õigusi.

7.2 Käesolev punkt 7 ei takista konfidentsiaalse teabe avalikustamist, kui:

7.2.1 pool on kohustatud sellist konfidentsiaalset teavet avalikustama seaduse alusel või kohtu või muu pädeva asutuse või kohtuorgani korralduse alusel;

7.2.2 kui lepinguosaline on kohustatud sellist konfidentsiaalset teavet avalikustama vastavalt kohaldatavatele börsieeskirjadele või muude tunnustatud turgude eeskirjadele;

7.2.3 teine lepinguosaline on sellisele avalikustamisele kirjalikult nõusoleku andnud või

7.2.4 oma kutsenõustajatele (keda seob sellise lepinguosalise suhtes konfidentsiaalsuskohustus, mis kehtib igasuguse avalikustatud teabe suhtes).

7.2.5 nõustudes käesolevate tingimustega ja vastavasisulise kliendilepingu allkirjastamisega annab Klient Töövõtjale (Magrat OÜ) õiguse kasutada oma veebilehel Kliendi logo turunduslikel eesmärkidel. Pooled lepivad kokku, et Töövõtjal ei ole kohustust maksta Kliendi logo kasutamise õiguse eest oma veebilehel tasu ega muud tasu seni, kuni seda kasutatakse ainult turunduslikel eesmärkidel.

Kliendilepingu lõpetamise korral on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt oma logo kasutamise lõpetamist oma veebilehel. Selline taotlus tuleb esitada kirjalikult Töövõtja aktiivsele ametlikule e-postile.


8. VASTUTUS

8.1 Töövõtja ei ole kohustatud kontrollima ega kontrollima Tellija poolt Töövõtjale esitatud teabe õigsust. Töövõtja ei vastuta tellija esitatud teabe täpsuse eest.

8.2. Mis tahes teave, mida Töövõtja võib Kliendile õigusvaldkonnas edastada, sealhulgas, kuid mitte ainult: teave, mis on seotud maksustamise, kehtivate seadustega, õiguslike tagajärgede kirjeldusega, juriidiliste nõuetega jne, on ainult informatiivsel eesmärgiga ja ei kujuta endast juriidilist nõustamist. Töövõtja ei garanteeri, et mis tahes selline esitatud teave toovad kaasa Kliendi rahalist kokkuhoidu. Töövõtja ei vastuta Kliendi poolt sellise teabe alusel tehtud toimingute ja nende toimingute tagajärgede eest, välja arvatud juhul, kui pooled on sõnaselgelt märkinud, et esitatud teave kujutab endast juriidilist nõuannet või sellisel teabel põhinevat üleskutset tegutseda.

8.2.1 Töövõtjal on kehtiv kindlustus, mis võimaldab hüvitada Tellijale tekkinud kahjud juhul, kui Tellijal tekib raamatupidamisteenuse osutamisel Täitja tahtliku süül kahju. Kindlustus kehtib ainult Eesti raamatupidamise seaduses nimetatud tegevustele ja teenustele.

8.3 Töövõtja vastutab ainult nende Tellija kahjude eest, mis on tekkinud Täitja tahtliku süül, sealhulgas otsese tahtluse või raske hooletuse tõttu Tellijale raamatupidamisteenuse osutamisel.

8.3.1 Muude kui raamatupidamisteenuste osutamise, sh juriidiliste teenuste osutamise korral on Täitja kogu Lepingujärgne vastutus piiratud Lepingu alusel Täitjale konkreetsete teenuste eest saadud Tasu summaga, võttes arvesse lepingu punktis 8.2. sätestatud.

8.4. Klient vabastab ja hoiab töövõtja vabaks kõigist kahjumitest, nõuetest, kahjudest ja kuludest, sealhulgas mõistlikest õigusabikuludest, mis tulenevad või on seotud töövõtja loovutamisega või osalemisega tehingus, mille eest töövõtja ei vastuta lepingu alusel, ja mille eest ta ei vastuta.

8.5. Klient ja tema esindajad kannavad täielikku vastutust Kliendi töötajate ja töövõtjate maksustamisega seotud teabe ja asjakohaste andmete õigsuse eest väljaspool Eestit, sealhulgas kohustus deklareerida, maksta ja kinni pidada kohaldatavaid makse.

Klient ja tema esindajad kannavad kõik õiguslikud, rahalised või muud tagajärjed, mis on seotud kliendi või tema esindajate poolt esitatud vale või ebatäpse teabega. Igal juhul vabastavad tellija ja tema esindajad Töövõtja, tema töötajad ja juhatuse liikmed igasugusest vastutusest, mis on seotud selliste olukordadega.

Juhul, kui Klient on kohustatud esitama Töövõtja teenuste osutamiseks vajalikke dokumente või andmeid, on Klient kohustatud need andmed ja dokumentatsiooni esitama poolte vahel kokkulepitud tähtaegselt. Kui Klient ei esita dokumentatsiooni ja andmeid õigeaegselt või kui esitatud dokumentatsioonis esineb vigu, mis muudavad selle teenuse osutamiseks võimatuks, on Töövõtjal õigus teenuse osutamine edasi lükata kuni vajalike dokumentide või andmete esitamiseni.

Klient kinnitab, et Töövõtjal on õigus nõuda kiireloomulistel juhtudel teenuse osutamise eest kõrgemat hinda, kui nimetatud olukord tekkis Kliendi poolt nõutud andmete ja dokumentatsiooni õigeaegse esitamata jätmise tõttu.

Igal juhul peab tellija hoidma Töövõtjat vaba nõuetest, kahjudest või muudest tagajärgedest, mis võivad tekkida, kui tellija ei ole õigeaegselt esitanud vajalikke dokumente või andmeid.

8.6. Tellija on kohustatud järgima Tellija kehtestatud hoolsusmeetmeid ning esitama talle kogu asjakohase teabe ja dokumentatsiooni.


9. POOLTE KOHUSTUSED SEOSES RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISEGA

9.1 Lepinguosalised järgivad lepingu alusel tegutsedes Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (edaspidi “seadus”) ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõudeid.

9.2 Klient teeb Töövõtjaga koostööd seaduses sätestatud kohustuste täitmisel, sealhulgas seoses Kliendi ja tema rahaliste vahendite päritolu tuvastamisega jne. Töövõtjal on kõik seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused, sealhulgas õigus keelduda teenuse osutamisest või lõpetada ärisuhe Tellijaga seaduses sätestatud juhtudel. Eelkõige on töövõtjal õigus lõpetada käesolev leping ilma eelneva etteteatamiseta, kui klient ei esita vaatamata töövõtja vastavale nõudmisele dokumente ja muud asjakohast teavet, mida nõutakse seaduse ja muude kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade alusel, või kui kliendi esitatud dokumendid või teave ei kõrvalda põhjendatult rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusi.


10. MISCELLANEOUS

10.1 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda tõlgendatakse vastavalt sellele.

10.2 Käesoleva lepingu ühe sätte kehtetus ei mõjuta käesoleva lepingu ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega täitmisele pööratavust. Kui mõni säte osutub kehtetuks, teevad lepinguosalised kõik mõistlikud jõupingutused, et asendada see säte uue, seadusliku sättega, mis on kõige lähemal esialgse sätte sisule.

10.3 Töövõtja võib koguda, kasutada, edastada, salvestada või muul viisil töödelda (ühiselt “Töötlemine“) kliendi esitatud teavet, mida saab seostada konkreetsete isikutega (edaspidi “Isikuandmed“), nagu on määratletud kohaldatava õiguse alusel. Töövõtja töötleb isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate seadustega. Töövõtjal on õigus edastada Isikuandmeid säilitamiseks või muul viisil töötlemiseks väljapoole Euroopa Liidu territooriumi, tingimusel et järgitakse sellise edastamisega seotud õiguslikke kohustusi ja säilitatakse isikuandmete turvameetmed samal tasemel, nagu on nõutud kohaldatava õiguse alusel.

10.4 Kõik käesolevast lepingust või sellega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kõik vaidlused, vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesolevast lepingust või sellega seoses või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetuks tunnistamisest, mida pooled ei ole suutnud lahendada rahumeelsete läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus kui esimeses astme kohtus.