ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЄ MAGRAT OÜ (ДОДАТОК 2.)

У цьому документі («Загальні умови») викладено загальні умови, згідно з якими Magrat OÜ надає свої послуги. Ці Загальні умови є невід’ємною частиною відповідного клієнтського договору, укладеного з клієнтом.

кожна «Сторона» та разом «Сторони» домовилися про таке:

1. СТОРІНИ

1.1  Послуги надає Magrat OÜ, реєстраційний код 11730730, адреса Jõe tn 3-305, Таллінн, 10151, Естонія (“Виконавець”).

1.2  Особою, яка отримує послуги, тобто замовником, є кожна фізична або юридична особа, з якою Виконавець уклав клієнтський договір («Договір») або яким Виконавець надає послуги на будь-яких інших законних підставах (далі «Договір»). Клієнт“). Договір також може бути укладений на користь третьої особи (далі «Вигодоодержувач»).

1.3  Підрядник і Замовник далі іменуються окремо «Сторона» або спільно «Сторони».

1.4  Положення цих Загальних умов, Угоди, Пропозиції та Прайс-листа (разом «Контракт») становлять повну угоду між Клієнтом та Контактором щодо Послуг, результатів та робочого продукту, описаного у відповідній Пропозиції та виконаної для Клієнт.


2. ВХІД ДО ДОГОВОРУ

2.1  Підрядник має право вирішувати, чи прийматиме він інструкції від особи, яка звертається за консультаційними послугами, чи ні.

2.2  Договір набуває чинності з моменту підписання Договору обома Сторонами або після підтвердження Виконавцем замовлення Замовника.


3. ПОСЛУГИ

3.1  Послуги, які має виконувати Виконавець, зазначені в Додатку 1. Спеціальні умови та пропозиції («Послуги»), до яких додаються ці Загальні умови. Якщо Виконавець виконує на підставі окремого замовлення інші послуги, ніж зазначені в Пропозиції, то ці Загальні умови застосовуються і до таких послуг.

3.1.1  Клієнт розуміє та приймає, що будь-яка інформація, яку Клієнт отримує від Підрядника у сферах, відмінних від бухгалтерії, є чисто інформаційною і не становить юридичної поради або заклику до дії на підставі такої інформації.

У разі необхідності і за попередньою згодою Клієнта, Маграт може звертатися до інших спеціалізованих консультантів (включаючи, але не обмежуючись областями оподаткування або надання юридичних послуг) з метою отримання спеціалізованих порад для Клієнта. Будь-яку таку юридичну пораду Клієнту надаватимуть спеціалізовані консультанти, призначені Магратом, причому Маграт діє лише як посередник.

3.2  Виконавець починає надавати Послуги негайно після того, як Клієнт надав Виконавцю всю необхідну інформацію та матеріали та сплатив авансовий платіж, про який Сторони могли домовитися. Послуги надаватимуться ретельно та професійно відповідно до чинних законодавчих вимог, а також правил роботи та звітності Підрядника.

3.3  Виконавець діятиме на основі письмових чи усних інструкцій Клієнта або будь-якої особи чи осіб, які є або прямо уповноважені Клієнтом давати інструкції Підряднику від імені Клієнта (“Уповноважена особа”).

3.4  Виконавець не зобов’язаний діяти, якщо він вважає такі дії будь-яким чином незаконними.

3.5  Замовник надає Підряднику всі документи, інформацію та інші матеріали (включаючи будь-які зміни в них), необхідні для надання Послуг завчасно, щоб Виконавець міг належним чином виконувати свої завдання протягом нормального робочого часу. Якщо не узгоджено інше, матеріал повинен бути доступним Підряднику наступним чином:

3.5.1  Усі основні бухгалтерські документи (договори, рахунки-фактури, банківські виписки, протоколи) – до 5 числа після закінчення відповідного календарного місяця;

3.5.2  Матеріали щодо нарахування заробітної плати – не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати приймання та виплати;

3.5.2.1 Підрядник готує та надає декларації TSD протягом 5 робочих днів з дати надання повного пакету необхідних документів.

3.5.3  Матеріали річних звітів – не пізніше 30 днів після закінчення відповідного фінансового року;

3.5.4  Будь-які інші матеріали – не пізніше ніж за 10 робочих днів до відповідної дати платежу.

3.5.4.1 Підрядник готує та подає декларації з ПДВ протягом 15 робочих днів з дати надання повного пакету необхідних документів.

3.6  Замовник робить усе необхідне від нього, щоб Виконавець міг виконувати свої завдання згідно з Угодою. Відповіді на запити та запити Підрядника надаються без затримок.

3.6.1 У разі ненадання Клієнтом необхідних документів у встановлений термін, Виконавець залишає за собою право подати податкову декларацію пізніше передбаченого законодавством терміну, в залежності від дати надання Клієнтом необхідних документів. У такому випадку Виконавець знімає з себе будь-яку відповідальність за будь-які наслідки, які можуть виникнути в разі неподання податкових декларацій у встановлені законодавством строки.

3.7  Замовник забезпечує доступ Виконавця до онлайн-платформи Податкової та митної ради Естонії (e-maksuamet) від імені Замовника для подання податкових декларацій та звітності до податкового органу.


4. ЗБОР І ВИТРАТКИ

4.1 Плата, що стягується Підрядником за Послуги («Збори»), визначається на основі Прейскуранту, Додаток 1. Спеціальні умови та пропозиції, що додаються до Договору або будь-якої окремої пропозиції, прийнятої Клієнтом. Усі пропозиції надані без ПДВ. ПДВ додається до зборів відповідно до чинного законодавства. Збори та будь-які додаткові збори за Послуги підлягають сплаті Виконавцю відповідно до рахунків-фактур, виставлених Клієнту.

4.1.1 Якщо документи, необхідні для бухгалтерського обліку, надані пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, Виконавець має право виставити рахунок в розмірі погодинної ставки фахівця згідно з чинним прейскурантом за кожну годину роботи, витрачену на обробку наданої документації.

4.2  Клієнт повинен оплатити всі рахунки-фактури протягом 7 (семи) днів з дати виставлення рахунку. Усі збори та витрати, передбачені цією Угодою, сплачуються в повному обсязі, без будь-яких відрахувань чи утримання будь-яких податків, зборів, зборів чи заліку. Якщо Замовник не сплачує рахунок-фактуру в строк, Виконавець має право нарахувати пеню за прострочення платежу у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу. Будь-які претензії щодо плати повинні бути подані Підряднику в письмовій формі протягом 30 днів з дати виставлення рахунку.

4.3  У разі несплати Клієнтом Зборів відповідно до цих умов Виконавець залишає за собою право призупинити надання Послуг за умови попереднього повідомлення Клієнта про свій намір зробити це.

4.4  Підрядник має право відшкодувати на основі повного відшкодування будь-які витрати, понесені ним під час стягнення прострочених платежів, включаючи витрати та витрати будь-яких агентів, яких Підрядник може призначити для стягнення таких сум.

4.5  Виконавець має право щорічно в односторонньому порядку коригувати Збори, повідомляючи про це Клієнту принаймні за 30 (тридцять) днів. Виконавець також має право коригувати Збори, якщо обставини, за яких було укладено Угоду, істотно змінюються, або якщо надання Послуг за Угодою виявляється значно складнішим і більш тривалим, ніж могло б бути обґрунтовано передбачені Сторонами на момент укладання Договору. Якщо Клієнт не згоден із коригуванням Комісій, Клієнт має право розірвати Угоду.

4.6  На додаток до Комісій, Замовник компенсує Виконавцю за вартістю всі задокументовані власні витрати, понесені у зв’язку з наданням Послуг, включаючи, але не обмежуючись, державні збори, нотаріальні витрати, витрати на переклад , тощо. Виконавець заздалегідь інформує Замовника про характер та обсяг таких витрат.

4.7  Якщо під час надання Послуг виникне потреба у використанні професійної допомоги сторонніх експертів, консультантів, спеціалістів тощо з інших сфер, які не працюють на Виконавця, Сторони можуть домовитися, що Виконавець зобов’язаний шукати авторитетного та компетентного експерта у відповідній галузі; У цьому випадку Підрядник має добросовісно запропонувати Замовнику одного чи кількох експертів та збирати пропозиції за винагороду з таких експертів. Підрядник повинен отримати від Клієнта схвалення будь-яких гонорарів сторонніх експертів до понесення будь-яких відповідних витрат. Замовник або укладає договір про надання послуг безпосередньо з відповідним експертом, або Сторони можуть домовитися, що такий договір про надання послуг буде укладено Виконавцем. У будь-якому випадку Виконавець не несе відповідальності за точність аналізів, думок, пояснень або інших результатів, наданих такими зовнішніми консультантами та іншими постачальниками послуг.


5. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1  Виконавець надає Послугам належні професійні навички та турботу, діючи в найкращих інтересах Клієнта та уникаючи шкоди майну Клієнта. У повній мірі, дозволеній законом, Підрядник відмовляється від усіх інших гарантій, явних або неявних. Виконавець інформує Клієнта про всі відповідні питання, пов’язані з наданням Послуг, особливо про ті питання, які можуть спричинити зміни Клієнтом своїх інструкцій, а також на прохання Замовника надає Клієнту інформацію про виконання. Служб.

5.2  Точний спосіб надання Послуг залишається на розсуд Виконавця, і Клієнт не має права вимагати від Виконавця дотримання його детальних інструкцій щодо точного способу надання Послуг. При наданні консультаційних послуг Виконавець докладає всіх зусиль для досягнення бажаного Замовником результату. Як правило, Виконавець не може і не може гарантувати досягнення бажаного результату.

5.3  Виконавець несе відповідальність за збереження бухгалтерських документів, наданих Замовником Виконавцю для виконання Послуг, а також за правильну та своєчасну обробку даних, наданих Замовником. Виконавець не несе відповідальності за документи та інші матеріали та дані, які були надані Виконавцю із затримкою, а також за неправильні, неповні або оманливі документи та інші матеріали та дані, надані Замовником Виконавцю, а також щодо будь-яких його наслідків.

5.4  За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності за будь-які претензії третіх осіб до Замовника, якщо такі претензії не були викликані порушенням Угоди Підрядником.


6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1  Договір укладено на невизначений термін. Кожна Сторона має право розірвати Угоду в будь-який час, надіславши іншу Сторону письмове повідомлення про це принаймні за 30 (тридцять) днів до дати розірвання. Остаточна сплата Збору здійснюється протягом 10 (десяти) днів з дати припинення

6.2  У разі істотного порушення Договору Замовником, Виконавець має право розірвати Угоду негайно без будь-якого попереднього повідомлення.

6.3  Після розірвання Угоди та за умови сплати Клієнтом усіх Зборів усі документи та записи, які були передані Виконавцю для надання Послуг, повертаються Клієнту.

6.4  Відмова Клієнта надати інформацію або документи, необхідні для застосування заходів належної обачності відповідно до Закону Естонії про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, вважається фундаментальним порушенням Угоди, і Виконавець має право розірвати Угоду в екстреному порядку. Договір вважається розірваним з моменту подання Замовнику повідомлення про розірвання, після якого Виконавець робить послуги повністю недоступними для Замовника.


7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Протягом і після закінчення терміну дії цієї Угоди Виконавець не має права використовувати (за винятком надання Послуг) і не розголошувати будь-якій третій стороні будь-яку інформацію, яка є комерційною таємницею Клієнта, персональні дані або будь-яку інформацію, що стосується Послуг або бізнес-плани або діяльність Клієнта або його філій, включаючи (без обмежень) будь-яку інформацію, яка є власністю Клієнта або його афілійованих осіб (“Конфіденційна інформація”); однак за умови, що вищезгадане обмеження не поширюється на Конфіденційну інформацію, яка: (i) була загальнодоступною на момент її розголошення Підряднику або після цього стала доступною без вини Підрядника; (ii) Підряднику вже було відомо до дати його розкриття Підряднику, і Підрядник може підтвердити такі знання; (iii) Підрядник, розроблений самостійно без використання будь-якої іншої Конфіденційної інформації; або (iv) було розкрито Підряднику третьою стороною без порушення Підрядником цієї Угоди та іншим чином не порушувало прав Клієнта.

7.2  Цей Розділ 7 не перешкоджає розголошенню будь-якої Конфіденційної інформації, якщо:

7.2.1  Сторона зобов’язана розкривати таку Конфіденційну інформацію відповідно до закону або згідно з будь-яким наказом суду чи іншого компетентного органу чи трибуналу;

7.2.2  Сторона зобов’язана розкривати таку Конфіденційну інформацію згідно з будь-якими застосовними правилами фондової біржі або правилами будь-якого іншого визнаного ринку;

7.2.3 на таке розкриття іншої Сторони письмово погоджувалася; або

7.2.4  своїм професійним радникам (які зобов’язані з такою Стороною зберігати конфіденційність, яка застосовується до будь-якої розкритої інформації).

7.2.5  Погоджуючись з цими умовами та підписуючи відповідний Клієнтський договір, Клієнт надає Виконавцю (Magrat OÜ) право використовувати логотип Клієнта в маркетингових цілях на своєму веб-сайті. Сторони погоджуються, що Виконавець не зобов’язаний сплачувати будь-які збори або іншу винагороду за право використання логотипу Клієнта на своєму веб-сайті, якщо він використовується тільки в маркетингових цілях.

У разі розірвання Договору Клієнт має право вимагати від Виконавця припинити використання його логотипу на своєму веб-сайті. Така вимога повинна бути подана в письмовій формі на активну офіційну електронну пошту Виконавця.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1  Виконавець не зобов’язаний перевіряти або перевіряти точність будь-якої інформації, яку Замовник надає Підряднику. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Замовником.

8.2  Будь-яка інформація, яку Підрядник може надати Клієнту в сфері права, включаючи, але не обмежуючись, податкову інформацію, чинні законодавчі норми, опис наслідків з точки зору закону, юридичні вимоги і т. д., має чисто інформативний характер і не становить юридичної поради. Підрядник не надає жодної гарантії або відомостей, що будь-яка така інформація, яку він може надати, призведе до економії коштів для Клієнта. Підрядник не може бути визнаний відповідальним за будь-які дії та наслідки таких дій, виконаних Клієнтом на підставі такої інформації, якщо сторони явно не заявляють, що надана інформація становить юридичну пораду або заклик до дії на підставі такої інформації.

8.2.1  Підрядник має діюче страхування, яке дозволить відшкодування Клієнту в разі, якщо Клієнт зазнає збитків через умисну вину Підрядника при наданні бухгалтерських послуг. Страховка покриває лише ті діяльності та послуги, які визначені в Законі про бухгалтерію Естонії.

8.3  Підрядник буде нести відповідальність тільки за будь-які збитки Клієнта, які виникли внаслідок умисної вини Підрядника, включаючи прямий замір або грубу необережність при наданні бухгалтерських послуг Клієнту.

8.3.1  У разі надання інших послуг, окрім бухгалтерських, включаючи юридичні послуги, загальна відповідальність Підрядника за угодою буде обмежена сумою винагороди, отриманої Підрядником згідно з угодою за конкретні послуги, з урахуванням положень пункту 8.2 угоди.

8.4  Клієнт відшкодовує та убезпечує Підрядника від будь-яких втрат, претензій, збитків і витрат, включаючи розумні юридичні витрати, як і коли вони понесені, випливають із передачі або участю Підрядника в операції , за які Виконавець не несе відповідальності за Договором.

8.5  Клієнт та його представники несуть повну відповідальність за точність інформації та відповідних даних, пов’язаних з оподаткуванням працівників та підрядників Клієнта за межами Естонії, включаючи зобов’язання щодо декларування, оплати та утримання застосовних податків.

Клієнт та його представники несуть будь-які правові, фінансові чи інші наслідки, пов’язані з неправдивою чи неточною інформацією, наданою Клієнтом чи його представниками. У будь-якому випадку Клієнт та його представники звільнять Виконавця, його працівників та членів правління від будь-якої відповідальності, пов’язаної з такими ситуаціями.

У випадку, якщо вимагається, щоб Клієнт надавав Виконавцю документацію чи дані, необхідні для надання послуг, Клієнт зобов’язаний надавати такі дані та документацію вчасно, як це узгоджено Сторонами. Якщо Клієнт не надає документацію та дані вчасно або якщо подана документація має дефекти, які роблять її непридатною для надання послуг, Виконавець має право відкласти надання послуг до тих пір, поки не будуть надані необхідні документи чи дані.

Клієнт підтверджує, що Виконавець має право встановити підвищену ціну за надання послуг у випадку нагальності, якщо така ситуація виникла через невчасне надання клієнтом необхідних даних та документації.

У будь-якому випадку Клієнт повинен звільнити Виконавця від будь-яких претензій, збитків чи інших наслідків, які можуть виникнути через невиконання Клієнтом обов’язку надання необхідної документації чи даних вчасно.

8.6  Клієнт зобов’язаний дотримуватись заходів належної обачності, встановлених Контактором, та надавати йому всю відповідну інформацію та документацію.


9. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЩОДО ЗАПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІДМИВАННЯ ГОШІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИСТУ

9.1  Сторони повинні дотримуватись вимог, встановлених Законом Естонії про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму («Закон») та законодавству, виданому на його основі, коли діють на основі Угоди.

9.2  Замовник співпрацює з Виконавцем у виконанні обов’язків, передбачених Законом, у тому числі щодо ідентифікації Замовника та походження його коштів тощо. Виконавець має всі права, що випливають із Закону та законодавства, виданого на на підставі цього, включаючи право відмовитися від надання послуг або припинити ділові відносини з Клієнтом у випадках, передбачених законодавством. Зокрема, Виконавець має право розірвати цей Договір без попереднього повідомлення, якщо Замовник, незважаючи на відповідний запит Виконавця, не надає документи та іншу відповідну інформацію, що вимагається відповідно до Закону та інших застосовних правил щодо боротьби з відмиванням грошей та запобігання фінансуванню тероризму, або якщо документи чи інформація, надані Клієнтом, обґрунтовано не усувають підозру у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму.


10. РІЗНЕ

10.1  Угода регулюється законодавством Естонської Республіки та тлумачиться відповідно до нього.

10.2  Недійсність одного з положень цієї Угоди не впливає на дійсність, законність або можливість виконання інших положень цієї Угоди. У разі, якщо будь-яке положення виявиться недійсним, Сторони докладають усіх розумних зусиль, щоб замінити це положення новим, законним положенням, найближчим до суті вихідного положення.

10.3  Виконавець може збирати, використовувати, передавати, зберігати або іншим чином обробляти (разом «Обробляти») інформацію, надану Клієнтом, яка може бути пов’язана з конкретними особами («Персональні дані»), як визначено відповідно до чинного законодавства. Виконавець обробляє Персональні дані відповідно до чинного законодавства. Виконавець має право передати Персональні дані для зберігання або іншої обробки за межі території Європейського Союзу за умови дотримання юридичних зобов’язань щодо такої передачі та дотримання заходів особистої безпеки на тому ж рівні, що вимагається відповідно до чинного законодавства.

10.4 Будь-які спори, що виникають із цієї Угоди або у зв’язку з нею, вирішуються шляхом переговорів. Будь-які суперечки, суперечки або претензії, що випливають з цієї Угоди або у зв’язку з нею, або її порушення, припинення або недійсність, які Сторони не змогли вирішити шляхом мирних переговорів, вирішуються Харьюським повітовим судом як судом першої інстанції.