ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi “privaatsuspoliitika”) kirjeldavad, kuidas me teie andmeid töötleme. Konkreetsed üksikasjad Teie andmete töötlemise kohta võivad olla kirjeldatud ka Teiega sõlmitud kliendilepingutes või muudes Teenustega seotud dokumentides.

1.2 Käesolevad andmepõhimõtted kehtivad juhul, kui Te sõlmite meiega kliendilepingu, kasutate meie poolt pakutavaid Teenuseid, esitate meile taotluse, andsite nõusoleku Teie andmete töötlemiseks või külastate meie veebilehte.

1.3 Meil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Andmepoliitikat, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Me teavitame Teid andmepoliitika muutmisest meie veebisaidi www.magrat.eu kaudu.

MÕISTED

Klient (sina) viitab mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule või juriidilise või füüsilise isiku esindajale, kes kasutab, on kasutanud või väljendanud soovi kasutada meie teenuseid või esitada meile taotlus või külastada meie veebisaiti.

Andmed viitavad mis tahes teabele Kliendi ja muu isiku kohta, kes on meiega ühendust võtnud, andmed Kliendi esindaja kohta, sealhulgas andmed, mis on kogutud avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest.

Vastutav töötleja (meie) Magrat OÜ, registrikood 11730730, aadress Jõe tn 3-305, Tallinn, 12015, Estonia

Andmetöötleja on igaüks, kes töötleb kliendi andmeid vastutava töötleja nimel.

Vastuvõtja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, riigiasutust, ametit või muud asutust, kellele isikuandmed avaldatakse.

Töötlemine (kliendiandmed) tähendab kõiki teie andmetega tehtavaid toiminguid, sealhulgas teie andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, avaldamist, juurdepääsu võimaldamist, päringute ja avalduste tegemist, kasutamist, edastamist, kustutamist jne.

Teenused viitavad mis tahes teenustele, mida me teile mis tahes kanali kaudu pakume.

Kliendileping õiguslik suhe teie ja meie vahel, mis on sõlmitud teile teenuste osutamiseks.

Taotlus tähendab teie poolt meile esitatud mis tahes taotlust, mis on seotud teenuse sõlmimise, lepingu sõlmimise, muutmise, lõpetamise või tühistamisega. GDPR Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus EL nr 2016/679 n füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

ANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1. Me töötleme Teie andmeid käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ja kooskõlas õigusaktides, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruses, Eesti isikuandmete kaitse seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, käesolevas privaatsuspoliitikas ja Teiega sõlmitud lepingutes sätestatud menetlusega.

3.2. Tagame andmekaitsealaste õigusaktide raames kliendiandmete konfidentsiaalsuse ning rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta Teie andmeid volitamata juurdepääsu, ebaseadusliku avalikustamise, juhusliku kadumise, muutmise, hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.4. Me võtame kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete turvaline ja käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas olev töötlemine ning Teie isikuandmete edastamine organisatsioonile või riigile ei toimu, kui ei ole olemas piisavad kontrollid, sealhulgas Teie andmete ja muude isikuandmete turvalisus.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?

4.1. Teie töödeldavate andmete kategooriad on järgmised:

Isikuandmed: nimi, isikukood või sünniaeg, allkiri.

Kontaktandmed: aadress, telefoninumber, e-posti aadress.

Finantsandmed: pangakonto, tehingud, kohustused, online-maksed ja rahaülekanded.
Andmed teiega sõlmitud lepingute kohta tehingud ja lepingud, sealhulgas andmed sõlmitud, muudetud või lõpetatud lepingute kohta, andmed lepingute täitmise kohta, andmed lepingu rikkumiste kohta, teated, teenustasud, päringud ja kaebused, esitatud taotlused.
Rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega seotud andmed sünniriik, elukohariik, isikut tõendava dokumendi andmed ja isikut tõendava dokumendi koopia, Eesti e-resident, rahaliste vahendite allikas, vara, vara päritolu, andmed juhatuse liikme, volikirja ja kliendi esindusõiguse kohta, töökoht, ametikoht, töö, andmed tegelike kasusaajate kohta, andmed kuulumise kohta poliitiliselt eksponeeritud isikule, andmed kuulumise kohta kohalikule poliitiliselt eksponeeritud isikule, andmed poliitiliselt eksponeeritud isiku või kohaliku poliitiliselt eksponeeritud isiku pereliikme kohta (nimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, elukoht või asukoht, ametikoht, asutus).

Sideandmed: taotlused, andmed, mis on seotud mis tahes kanali kaudu toimuva suhtlusega, sealhulgas telefoni, e-posti, sõnumite ja muude suhtlusviiside kaudu toimuva suhtlusega.
Muud andmed, mis on saadud seadusest tulenevate kohustuste täitmisel, sealhulgas andmed, mis tulenevad uurimisasutuste, notarite, maksuametite, kohtutäiturite, kohtute ja muude riigiasutuste poolt tehtud päringutest.


KUIDAS ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEME?

5.1.  Me töötleme Teie andmeid selleks, et osutada Teile teenuseid või luua Teiega kliendisuhe, samuti selleks, et vastata Teie taotlusele või täita seadusest tulenevaid hoolsuskohustusi.

5.2. Me töötleme Teie isikuandmeid ja kontaktandmeid selleks, et sõlmida Teiega kliendileping ja need andmed on kohustuslikud kliendilepingu sõlmimiseks. Kui Te ei esita selliseid andmeid, ei saa me Teile teenuseid osutada.

5.3. Me töötleme Teie Isikuandmeid, kontaktandmeid, finantsandmeid, sideandmeid, muid andmeid ja andmeid Teiega sõlmitud kontaktide kohta, täidame ja lõpetame kliendilepingu, samuti kaitseme oma huve kliendilepingust tulenevas kohtus.

5.4. Me töötleme andmeid, mis on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega, et kontrollida ja kontrollida Teie isikut ning hoida Teie andmeid ajakohastatuna ja õigetena, ennetada, avastada, uurida ja teatada rahapesust, terrorismi rahastamisest ning samuti täita rahapesu, raamatupidamis- ja maksualase teabega seotud eeskirju ja määrusi.

5.5. Töötleme Teie nime ja e-posti andmeid Teie nõusoleku alusel, et saata Teile teavet meie teenuste ja otseturundussõnumite kohta. Nõusolek sisaldab teavet selle konkreetse töötlemistoimingu kohta. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta e-posti aadressil office@magrat.eu ja me lõpetame teie nõusoleku alusel antud andmete töötlemise.

KAS ME KASUTAME “KÜPSISEID”?

6.1. Jah. Me kasutame küpsiseid, kui külastate meie veebisaiti. Kasutatavad küpsised on loetletud meie küpsiste poliitikas, mis on saadaval veebilehel www.magrat.eu .

6.2. Te võite valida, kas Teie arvuti hoiatab Teid iga kord, kui küpsised saadetakse, või Te võite valida, kas lülitada kõik küpsised välja.

KOLMANDATE ISIKUTE AVALIKUSTAMINE 

7.1. Me ei kauple, müü ega anna teie andmeid teistele osapooltele muul viisil edasi, kui te ei anna andmete edastamiseks nõusolekut.

7.2. Me avaldame Andmeid sellistele Retsipientidele nagu:

– veebisaidi hostingupartnerid ja muud osapooled, kes abistavad meid meie veebisaidi käitamisel;

– makseteenuste pakkujad;

– partnerid, kes osutavad meile raamatupidamisteenuseid arvete koostamiseks;

– finants- ja juriidilised konsultandid, audiitorid või muud vastutava töötleja andmetöötlejad;

– andmed, mis on seotud kliendilepingu rikkumisega, võlgade sissenõudjatele võlgade sissenõudmiseks.

7.3. Samuti võime avaldada teie andmeid riigiasutustele ja riiklikele institutsioonidele, näiteks õiguskaitseorganitele, kohtutäituritele, notaritele, maksuametitele, järelevalveasutustele, politseile ja rahapesu andmebüroole, kui me usume, et andmete avaldamine on vajalik seaduste täitmiseks või meie või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

7.4. Me ei avalda rohkem andmeid, kui on vajalik avaldamise eesmärgil ja seoses regulatiivsete õigusaktide ja andmekaitsealaste õigusaktidega.

TEIE ANDMETE SÄILITAMINE 

8.1. Me säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel või kui seda nõuavad regulatiivsed õigusaktid või andmekaitsealased õigusaktid.

8.2. Me säilitame teie andmeid, mida töödeldakse kliendilepingu täitmiseks, seitse aastat alates kliendilepingu lõppemisest. Rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega seotud andmeid säilitame viis aastat alates ärisuhte lõpetamise kuupäevast.

8.3. Me säilitame ja kasutame teie andmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks kui oleme kohustatud säilitama teie andmeid kohaldatavate seaduste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ning meie lepingute ja põhimõtete jõustamiseks.

TEIE ANDMEKAITSEGA SEOTUD ÕIGUSED 

9.1.   Kliendil, kes on eraisik, on järgmised andmekaitsega seotud õigused:

9.1.1. taotleda Teie ebaõigete või puudulike andmete parandamist;

9.1.2. saada teavet selle kohta, kas me töötleme Teie andmeid ja uurida Teie andmeid ning

saada nende koopia;

9.1.3. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui andmete kasutamine põhineb õigustatud huvil;

9.1.4. taotleda andmete kustutamist, näiteks kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud. Eespool nimetatud õigust ei kohaldata, kui kustutamist taotletavaid kliendiandmeid töödeldakse ka muudel õiguslikel alustel;

9.1.5. piirata andmete töötlemist, näiteks ajal, mil me hindame, kas Teil on õigus Teie andmete kustutamisele;

9.1.6. võtta tagasi Teie nõusolek Andmete töötlemiseks, kui Töötlemine toimub nõusoleku alusel. Sellisel juhul ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud Töötlemise seaduslikkust;

9.1.7. esitada kaebus Andmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee ), kui leiate, et Teie andmete töötlemine rikub Teie õigusi ja huve.

KONTAKTANDMED 

10.1. Võite meiega ühendust võtta, kui soovite kasutada andmesubjekti õigusi ja esitada kaebusi seoses kliendiandmete töötlemisega e-posti aadressil office@magrat.eu või posti teel: Jõe tn 3-305, Tallinn, 12015, Estonia